Сайт тест режиминде!

2018-жыл 13-август күни Нөкис қалалық мектепке шекемги билимлендириў бөлимине қараслы 48-санлы мектепке шекемги билимлендириў мәкемесине Корея Республикасынан қайырқомлық шөлкеми ағзалары мийманда болды

Нөкис калалық мектепке шекемги билимлендириў бөлимине қараслы 48-санлы мектепке шекемги билимлендириў мәкемеси 150 орынға  ҳәм қысқа мүддетли топарлар 72 балаға мөлшерленген. 2018-жыл 13-август күни саат 9:30 да Нөкис қалалық мектепке шекемги билимлендириў бөлимине қараслы 48-санлы мектепке шекемги билимлендириў мәкемесине Корея Республикасынан қайырқомлық шөлкеми ағзалары мийманда болып, мектепке шекемги билимлендириў мәкемесиниң жумыслары менен дүзилген бағдарлама тийкарында танысты.

Мийманлар мектепке шекемги билимлендириў мәкемесиниң балалар ойнаў майданшасында балалардың спорт жарысларын көзден өткерди, балалар ҳәр қыйлы эстафеталар, шашка ойынларын ойнап мийманлардың дыққатын өзлерине қарата алды.

Мектепкке шекемги жастағы балаларды жол ҳәрекети қағыйдалары менен таныстырыў мәксетинде үскенеленген киши жол ҳәрекети майданшасында балалар пиядалар, велоспед пенн жолдан өтиў қағыйдалары менен мийманларды таныстырды.

Мектепке шекемги билимлендириў мәкемесиниң топарлары, ойнаў, ўйқылаў бөлмелери менен танысып, мийманлар балалардың салған сүўрретлери аппликация жумысларын көзден өткерди. Оннан соң мәкеме асханасы, балалар аўқатланыў орны менен танысты.

Мәкемениң музыка залында балалар тәрепинен шөлкемлестирилген концерт бағдарламасы мийманлар нәзерине усынылды. Мийманларға балалар тәрепинен шөлкемлестирилген концерт номерлери жоқары руҳта қабыл етилди.

Өз гезегинде мийманларға балалар ушын арналған ҳәр түрдеги саўғаларын инам етти, балалар мектепке шекемги билимлендириў мәкемеси хызметкерлери саўғалар ушын үлкен миннетдаршылық билдирди.