Сайт тест режиминде!

Амиударья районы Мектепке шекемги билимлендириу болимине қараслы 3-санлы мектепке шекемги билимлердириу шолкеминде 2020 жыл 8 феврал күни семинар болып өтти.

Амиударья районы Мектепке шекемги билимлендириу  болимине қараслы 3-санлы мектепке шекемги билимлердириу шолкеминде 2020 жыл 8 феврал куни 18 жастан 30 жаскаша болган мектепке шекемги билимлердириу шолкемлеринде  номутахассис педагог кадрларды  қайта  тайарлау окыу орайында откизилген “Мактабгача ёшдаги болалар физиология ” темасындагы  окыу  мауритлеринен коринислер.