Сайт тест режиминде!

Қарақаалпақстан Республикасы Мектепке Шекемги Билимлендириў Министрлигиниң Қала ҳәм Районлық Мектепке шекемги билимлендириў бөлимлерине қараслы Мекетепке шекемги билимлендириў шөлкемлеринде2020-жыл Хүт айының 14-сәнесинде Захриддин Мухаммед Бабурдың туўылған кунине арнап өткерилген байрам кешеси болып өтти.

2020-жыл 14-февраль күни Нөкис районы Мектепке шекемги билимлендириӯ бөлимине қараслы 9-санлы мектепке шекемги билимлендириӯ шөлкеминде 14-февраль Захриддин Муӽаммед Бабурдыӊ 537-жасқа толыӯ мүнасебеттине баӻышланып өтенрилген әдебий кешеси болып өтти.Кешени үлкен топар тәрбияланыӯшылары қатнасты.Кешени үлкен топар тәрбияшысы М. Меӊдиваева басқарып барды. Тәрбияшы Темурийлер әӯладыныӊ талантлы ӯәкили,атақлы шайыры,уллы саркарда Заӽриддин Муӽаммед Бабур ӽәзретлериниӊ өмир жолы,оныӊ Хинд топыраӻында уллы ислерди әмелге асырӻанын,әдил,кемтар патша болӻанын,шайыр өмир бойы өз ӯатанына ӽәм дөретиӯшилигине садық инсан болӻанлыӻы ӽаққында кеӊнен түсиник берип өтти.Буннан соӊ тәрбияланыӯшыларымыз Заӽриддин Муӽаммед Бабурдыӊ ӻәззеллерин шеберлик пенен атқарды. Әсиресе «Мирза Бабурдыӊ туӯылыӯ мүнасебети менен ат қойыӯ»дәстүри ӽаққындаӻы саӽналлық көринислер көрсетиӯлери жүдә жақсы шықты.

Байрам соӊында қызларымыздыӊ атқарыӯындаӻы «Қарлыӻаш»аяқ ойцыны шеберлик пенен атқарды.

Бул әдебий кеше балаларымыздыӊ руӯхый жетискенликликлерин асырыӯӻа,өзимиздиӊ миллийлигимизди,  мәдениятымызды, ата-бабаларымыз тарыйхын үйрениӯде   жол жоба көрсетеди.

Мектепке шекемги билимлендириў бѳлимине қарасли 9-санлы Мектепке шекемги билимлендириў шөлкеминде Мектепке  таярлаў топары хәм үлкен топар Захриддин Мухаммед Бабур туўылған күнине арнап  байрам   ертеликлери  шөлкемлестирилди. 9-санлы  МШБШ директоры  У.Турсынбекова  шығып сойледи  ол уллы бабамиз Захриддин Мухаммед Бабур туўылған куниниң байрам кешесин ашып берди.Өзбекистан Республикасы 1-Президенти  И.А.Каримов «Бобур биз учун том маьнодаги буюк маданият,олий даражадаги шаркона одоб ахлоқ тимсолидир»деп мунасип тарийип берген екенлигин айтип өтти. Улкен топар ,мектепке таярлаў топарлары  балалар катнасыўында  Захриддин Мухаммед Бабур туўылған кунине арнап  өткерилген байрам ертелиги жоқары кейпият хәм кѳтеринки  руўыхта болып өтти.Бунда балаларымыз өзлериниң ядлап келген қосық тақмақларын айтип     Захриддин Мухаммед Бабурдын рәўаятларын айтип өтти ҳам сахналық көринислерин  сахналастырып өтти.Бунда балаларымыз   Захриддин Мухаммед Бабур   уллы бабамыз екенлигин оның  қосықлары хәм раўаятлары хаққында тусиниклерге ийе болды. Руўхый-ағартыўшылық   натийжелилигин  арттырыў бойынша  миллий менталитетимизге жат болған иллетлерге қарсы тура алатуғын баркамал аўлатты тарбиялаў хәмде саламат турмыс тәризин угит-насиятлаўға қаратылған тарбия жумысларының   натийжелилигин арттырыў    бойынша  аждадларимиз   руўхына,илмий мийрасларымызға  хурметин раўажландырыў бойынша   байрам ертелиги  шөлкемлестирилди.