Сайт тест режиминде!

Тахиятас районы Мектепке шекемги билимлендириў бөлими тәрепинен «Мүбәрек Рамазан айын мүнәсип тәризде өткизиў» ушын тараўда хызмет етиўши социаллық қорғаўға зәрүрлиги болған, мүтәж ҳәм көп перзентли исшилердиң халынан хабар алынып материаллық ҳәм руўхый қоллап қуўатлаў мақсетинде азық-аўқат өнимлери жеткизип берилди.

Халқымыз әсирлер даўамында жақсылық, қайыр сақаўат, сабыр-қәнаат, меҳир-шәпәәт айы сыпатында белгилеб келген мүбәрек Рамазан айы усы жылы пүтин дүньяда коронавирус инфекциясы тарқалыўы ақыбетинде жүзеге келген машқалалы эпидемиялық жағдай даўам етип атырған бир дәўирге туўры келмекте. Сондай қыйын шәраятта да муқәддес динимиз буйырған ибәдат әмеллерин үйде, шаңарақ ағзалары менен бирге орынлап атырған  журтымыз мүмин-мусулманлары бул пәзийлетли айды Жаратыўшының шексиз рахмети ҳәм жуўапкершилигиниң белгиси сыпатында, ертеңги күнге жоқары исеним ҳәм қуўаныш пенен күтип алды.

Тахиятас районы Мектепке шекемги билимлендириў бөлими тәрепинен Мүбәрек Рамазан айының жәмийетимиздеги руўхый ағартыўшылық турақлылықты беккемлеў, ҳәзирги аўыр сынаў ҳәм машақатларды халқымыз, пүткил дүнья жүзи менен өз-ара аўызбиршиликте жеңип өтиўин есапқа алған халда ҳәм де муқәддес Ислам дининиң инсаныйлық түсиниги, оның тынышлық, кең пейиллик, шүкиршилик киби инсаныйлық түсиниклерин кеңнен жеткерип бериў, диний, руўхый, мәдений өзлигимизди асырап-абайлаў ҳәм қәдирлеў, ҳәм де Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2020-жыл 20-апрельдеги «Мүбәрек Рамазан айын мүнәсип тәризде өткизиў» хаққындағы ПҚ 4687-санлы Қарарын итибарға алған халда, тараўда хызмет етиўши социаллық қорғаў зәрүр болған, мүтәж ҳәм көп перзентли исшилердиң халынан хабар алынып материаллық ҳәм руўхый қоллап қуўатлаў мақсетинде азық-аўқат өнимлери жеткизип берилди.

Әлбетте қолдан бергенге қуста тоймайды деген, бирақ мақсетимиз тараў исшилери, шаңарақ ҳәм аймақларда меҳир-ақыбет ҳәм өз-ара ҳүрмтти беккемлеў менен байланыслы шөлкемлестириўшилик ис-иләжларын еледе күшейттириўден ибарат.