Сайт тест режиминде!

«МАҚТАНЫШЫМ АНА ТИЛ» АТЛЫ ИЛАЖ ШӨЛКЕМЛЕСТИРИЛДИ

Тил-миллеттиң айнасы. Солай екен, инсанлардың бир-бири менен қарым-қатнас жасаўда тилдиң орны гиреўли. Ҳәр бир миллеттиң өз ана тили болғаны сыяқлы бизлердиң өз ана тилимиз Қарақалпақ тили.

1989-жыл 1-декабрь Қарақалпақ тилиниң қабыл етилген күни.  Быйыл тил бийлиги берилгенине 31-жыл толды. Усы мүнәсийбет Нөкис қаласы №39 санлы Мектепке шекемги билимлендириў шөлкеминде «Мақтанышым ана тил» атамасында илаж шөлкемлестирилди.

Бунда тийкарғы мақсет балаларға  қарақалпақ тилин тереңнен үйретиў, ана тилине деген ҳүрметин, мухаббатын бала қәлбине тереннен сиңдириў ҳам келешек жас әўладқа  тилди таза ҳалында жеткериў болып табылады.  Илажда  балалардың  тил байлығын асырыўға  бағдарланған əдебий кешелер, тилди раўажландырыўшы ролли ойынлар ҳəм ана тилиндеги тақмақлар, жумбақлар шешиў, сораў-жуўаплер ҳəм қосықлар айтылды.

Бул бағдардағы өткерилип атырған илəжлар әлбетте өз нәтийжесин берери анық. Себеби, ана тилин жас әўладқа  кишкенелигинен баслап үйретип барсақ, биз исенемиз келешекте сап қарақалпақ тилинде сөйлейтуғын елге керекли инсанлар болып жетилседи.

Қарақалпақстан Республикасы Мектепке шекемги билимлендириў министрлиги.  Мәлимлеме хызмети.