Сайт тест режиминде!

ҚАЛА ДАРЎАЗАСЫ ИЙЕСИЗ ЕМЕС…

Қарақалпақстан Республикасы Мектепке шекемги билимлендириў министрлиги мәлим етеди

Қарақалпақстан Республикасы Қанлыкөл районы 1-санлы мектепке шекемги билимлендириў шөлкеми баслығы Э.Бекбергенова үстиннен   шөлкем хызметкерлери тәрепинен наразылық мүрәжаты 2020-жыл 16-17-20-декабрь күнлери М.Аралбаев тәрепинен социаллық тармақларда (youtube)  «Тәрбияшыларға азап берген баслық усланды» атамасында видео тарқалған.

Бул видеода Қанлыкөл районы 1-санлы мектепке шекемги билимлендириў шөлкеминде ислеўши хызметкерлердиӊ арын арлап, жырын жырлап атырғанын, сол жерде тәрбияланып атырған балалардыӊ азық-аўқатларына итибар бергени бул инсаныйлық тәрептен дурыс.

Ҳүрметли Президентимиз тәрепинен ғалаба хабар қураллары ҳәм блогерлерге көплеген имканиятлар есиги ашылды. Атап айтқанда сөз еркинлигиниӊ берилиўи, журналист ҳәм блогерлер халықтыӊ арасында ушырасатуғын машқалаларды ашықтан-ашық жәмийетке көтерип шығып атырғаны, сөзимиздиӊ дәлийли бола алады.

Бирақ ҳәр қандай журналист яки блогер алып шығатуғын машқаласына мәдениятлы түрде ҳәм саўатлылық пенен жантасыўы керек.

Видеони социаллық тармақларға жайластырған М.Аралбаев шөлкем хызметкерлери тәрепинен мүрәжат келип түскенлигин айтқан. Оны бир ай даўамында үйренип шықканлығын айтып, сол жерде ислеўши ҳызметкерлер менен сәўбет өткергенин тармаққа жайластырған. Бул жерде мәселе бир тәреплеме үйренилген. М.Аралбаев өзиниӊ үйрениў барысында бул мағлыўматларды алған болса, сол топлаған дәлийлерин район мектепке шекемги билимлендириў бөлими ямаса Қарақалпақстан Республикасы Мектепке шекемги билимлендириў министрлиги қәнийгелери менен сөйлеспеген.

Блогерлер өзи алып шықпақшы болған машқаласын ҳәр тәреплеме анализлеп шығыўы керек. Демек сол мәселени қайсы район көлеминде көтерип атыр? қандай машқала? кимлер тәрепинен? усы сораўлаға жуўап таўғаннан кейин, қала яки район басшылары ҳәм тийисли органлар менен ойласып жумыс алып барылыўы керек. Егер район көлеминде көтерген мәселе шешилмесе Республика басшыларына алып шығылса болады. Бул жерде де машқала өз шешимин таппаса, интернет тармақларына жайластырса мәқсетке муўапық болар еди.

Видеоға итибар берген болсаӊыз, бириншиден: М.Аралбаев балалар бақшасына ашықтан-ашық кирип барғанлығы, шөлкемдеги хызметкерлер сыртқы кирер дарўазасын ашып бергенлиги көринип тур. Екиншиден: Ҳәзир жағдайда балалар бақшасына сырттан адам киргизиў қатаӊ қадаған етилген. Ҳәттеки тәрбияланыўшылардыӊ ата-аналарына да кириў мүмкин емес. Балаларын тек онлайн арқалы бақлап барыўлары ушын имканиятлар жаратылған. Үшиншиден: балалар бақшасына сырттан кирген адамлар карантин қағыйдаларына әмел етпей, туўрыдан туўры балалардыӊ тәрбия алып атырған орынларына бастырып кирип жүр. Сырттан кирип келген адамлардыӊ арасында жуқпалы кеселлик жоқ екенлигине, ким кепиллик бере алады? Төртиншиден: Негизинде бала тәрбияланып атырған орында шаўқым шығарыўға, даўысларын көтерип сөйлеўге болмайды. Психологиялык жактан бул қорқыў, шоршыныў, натықлықты келитирип шығәрады. Демек бундай жағдай өсип киятырған жас өспиримниӊ келешегине үлкен зыян тийгизеди.

Биз бул сөзимиз бенен М.Аралбаев ендиги жағында көтермекши болған машқаласын ҳәр тәреплеме үйренип шығып, анализлеп кеӊ жәмийетшиликке усынса максетке муўапық болар еди демекшимиз.

Алдағы ўақытларда блогерлер менен байланыс орнатып, алып шығып атырған машқаласы министрлик жәмәәтине билдирилсе, маселе бирге шешилсе исимиз еле де натийжели болар еди.

М.Аралбаев көтерген мәселе бойынша Қарақалпақстан Республикасы Мектепке шекемги билимлендириў министрлиги ҳәм ҳуқуқ қорғаў уйымлары тәрепинен арнаўлы исши топар дүзилип, тезлик пенен үйрениў жумыслары алып барылды.

Үйрениў барысында министрликтиң арнаўлы исши топары ҳәм Қанлыкөл районы Мектепке шекемги билимлендириў бөлими менен биргеликте 1-санлы мектепке шекемги билимлендириў шөлкеми уйренип шығылды. Уйрениў барысында тәрбияланып атырған балаларға берилетуғын азық-аўқатлар, сондай-ақ, шөлкемде белгиленген бала санынан зыят-зыят емеслиги, ҳүжжетсиз балалар тәрбияланып атырғанлығы бойынша кемшиликлер ырасында да бар екенлиги аныкланды. Бул министрлик тәрепинен қатаң сынға алынып, ҳазирги ўақытта да бул орын қадағалаўға алынған.

Соның менен бир қатарда, шөлкем хызметкерлериниң мүрəжатында инсан нәпсаниятына тийетуғын сөзлер, мәжбүрий мийнетке қамтыў жағдайлары да тилге алынған. Бул бойынша жағдай – арнаўлы ҳуқық қорғаў уйымлары тәрепинен үйренилип атыр.

Бүгинги күнде Қанлыкөл районында 13 мектепке шекемги билимлендириў шөлкеми бар болып, булардан 12 си толық реконструкциядан шығарылып пайдаланыўға тапсырылып, халық хызметине усынылған. Бул өз нəўбетинде келешегимиз болған балаларымыз ушын үлкен имканиятлардын кенейип атырганлығын аңлатады.

Бул 1-санлы Мектепке шекемги билимлендириў шөлкеми райондағы ең үлгили, заманагөй инвентарлар ҳәм медициналық әсбаплар менен толық тәмийинленген тарбия орайы болып есапланады. Бул орында 2019-жылы «Абат аўыл» жойбары есабынан ири оңлаў жумысы алып барылған. Нәтийжеде балаларды қамтып алыў дәрежеси алдын 140 орынға мөлшерленген болса, ҳәзирги күнде 230 бала орыны ажыратылды. Соның менен бир қатарда Қанлыкөл районындағы барлық мектепке шекемги билимлендириў шөлкемлери ҳәр тәреплеме үлгили районлар қатарында болып келген.

«Бирдиң кесири мыңға тийер» дегениндей 1-санлы Метепке шекемги билимлендириў шөлкеминдеги бундай ашынарлы жағдай, тараў хызметине үлкен тəсир тийгизгени бар гәп.

Ҳәзирги ўақытта шөлкем баслығы Э.Бекбергенованың мийнет шәртнамасы бийкар етилди. Шөлкем баслығы ўазыйпасын ўақтынша атқарыўшы етип М.Берданова тайынланды.

 

Қарақалпақстан Республикасы Мектепке шекемги билимлендириў министрлиги, Мəлимлеме хызмети.