Сайт тест режиминде!

БЕРУНИЙ РАЙОНЫ МЕКТЕПКЕ ШЕКЕМГИ БИЛИМЛЕНДИРИЎ БӨЛИМИ БАСЛЫҒЫ Д.АБДУЛЛАЕВ БАСШЫЛЫҒЫНДА РАЙОНДА БАРЛЫҚ ШӨЛКЕМЛЕРДЕ ҮЙРЕНИЎ ЖУМЫСЛАРЫ АЛЫП БАРЫЛДЫ

Беруний районы мектепке шекемги билимлендириў бөлими баслығы Д.Абдуллаев басшылығында бөлим хызметкерлери менен 20-санлы мектепке шекемги билимлендириў шөлкеминде нәўбетеги үйрениў жумыслары алып барылды.

Күниӊ биринши ярымында мәмлекет ҳәм мәмлекетлик емес мектепке шекемги билимлендириў шөлкемлеринде «Мектепке шекемги билимлендириў шөлкемлери жумысларын муўапықластырыў мониторинг бөлими» баслығы  Т.Юспуова ҳәм «Тәлим-тәрбия сыпатын тәмийинлеӯ ҳәм методикалық хызметин шөлкемлестириӯ» сектор баслығы С.Тасимов пенен биргеликте барлық тәрбияшы педагог хызметкерлердиӊ ис-ҳүжжетлери ҳәм тәлим хызметлери үйренилип, анализ етилди.

Педагоглардыӊ ис-ҳүжжетлери ҳәм тәлим хызметлери алып барыў барысында жол қойылған қәте, кемшиликлери өз ўақтында сапластырылды. Қәнигелер тәрепинен тийисли көрсетпелер ҳәм методик усыныслар берилди.

Шөлкемде «Устаз-шәкирт» дәстүри жақсы жолға қойылған болып, бунда жас педагог хызметкерлерге тәжирийбели педагоглар бириктирилген.

Жас педагоглардыӊ өз үстинде излениўи, тәжирийбели педагоглардан туўры мәслаҳатлар алыўы, тәлим хызметлерин жаӊа педагогик ҳәм мәлимлеме технологиялар тийкарында интеграцияласқан усылда шөлкемлестирилген.

Бөлим хызметкерлери тәрепинен Мәмлекет талаплары, «Дәслепки қәдем» оқыў дәстүри бойынша керекли пикир, усыныслар билдирилди.

Мәмлекет ҳәм мәмлекетлик емес мектепке шекемги билимлендириў шөлкемлеринде «Мектепке шекемги билимлендириў шөлкемлери жумысларын муўапықластырыў мониторинг бөлими» баслығы  Т.Юспуова тәрепинен педагоглардыӊ ис-тәжрийбесин ҳәм тәлим нәтийжелигин жәнеде арттырыў мақсетинде мастер-класс өткерилди.

Күниӊ екинши ярымында бөлим баслығы Д.Абдуллаев ата-аналар менен көшпели қабыллаў өткерди.

Көшпели қабыллаўда ата-аналар өзлери қызықтырған сораўларына жуўаплар алды. Соныӊ менен бир қатарда өзлериниӊ пикир ҳәм усынысларын айтып өтти.

Ата-аналар тийкарынан шөлкемде рус-тил ҳәм спорттыӊ «Гимнастика» түри бойынша дөгерек ашып бериў усынысын берди.

Пикир ҳәм усынысларды инабатқа алған ҳалда бөлим баслығы Д.Абдуллаев усы жылдыӊ март айында рус-тили ҳәм спорттыӊ «Гимнастика» түри бойынша реже ислеп шығылып, ҳәптениӊ шенби күнлери қосымша пуллы хызмет дөгерегин шөлкемлестириў туўрысында айтып өтти.

 

 

Қ.Р Мектепке шекемги билимлендириў министрлиги, Мәлимлеме хызмети