Сайт тест режиминде!

9-МАЙ ЕСЛЕЎ ҲӘМ ҚӘДИРЛЕЎ КҮНИ!

1945-жылы 9-май күнине шекем өз жанынан кешип тынышлық ушын жаўлар менен гүрескен мәрт азаматларымыз хәмийше ел ардағында.

Бүгин аспаны ашық, тыныш-татыў, абадан турмыс кеширип атырған ҳәр бир инсан бахытлы. Усындай пәраўан турмысқа аӊсатлық пенен ерисилген жоқ. Көплеген ата-бабаларымыздыӊ мийнетлери, ерликлерин бүгинги жас әўладларымыз ушын өрнек етип көрсетсек арзыйды.

Бүгинги күнде «Екинши жер жүзлик» урыс қатнасыўшылары  халықтыӊ ҳүрмети, дыққат итибарында болып келмекте.

Хожели районы мектепке шекемги билимлендириў бөлим жәмәәти «Екинши жер жүзлик» урыс қатнасыўшыларыныӊ бири болған  нураный Исаков Нурылла ата ҳалынан хабар алды. Атамыз урыс жылларында аўыр күнлерин өкиниш пенен еслейди. «-Урыс жыллары адамлар қатты аўыр ҳалда еди. Жыл даўамында ата-анасынан, бала-шағасынан кешип жүрди. Кимдур атасы, және кимдур ажағасы, аналар болса перзентлеринен айрылды. Бундай айрылық ҳеш ким басына салмасын»-деп келген  мийнет жәмәәтине өз ақ пәтиясын берди.

ҚР Мектепке шекемги билимлендириў министрлиги, Мәлимлеме хызмети