Сайт тест режиминде!

Кегейли районы Мектепке шекемги билимлендириў бөлимине қараслы мектепке шекемги билимлендириў шөлкеми тәрбияшылары арасында ” Ең үлгили дөретиўши тәрбияшы” көрик таңлаўы болып өтти.

Кегейли районы Мектепке шекемги билимлендириў бөлимине қараслы мектепке шекемги билимлендириў шөлкеми тәрбияшылары арасында ” Ең үлгили дөретиўши тәрбияшы” көрик таңлаўы болып өтти.

Таӊлаў 5 шәрттен ибарат болып, 1-шәрт: «Сәлем сѳздиң атасы» деп аталады. Бунда ҳәр бир қатнасыўшы қосық қатарлары менен ,ѳзиниң шѳлкемдеги бир күнлик күн тәртибин сәӯлелендирген ҳалда слайд арқалы жеткерип бериӯлери керек. 2-шәрт: « Байги» деп аталады. Қатнасыўшылар сораў-жуўаплар менен беллеседи. 3-шәрт: «Қол өнери» деп аталып, бунда қызлардыӊ шеберликлери сыннан өткериледи. 4-шәрт: «Тест» шөлкемлестириўшилер тәрепинен 20 тест бериледи ҳәм белгиленген ўақыт ишинде тезлик пенен жуўап бериўлери керек. 5-шәрт: «Еркин шәрт» болып, бунда қатнасыўшылар өзлери таярлап келген, миллий аяқ-ойынлары, қосықлар айтып бериўлери керек.

Таӊлаў жуўмағында барлық шәртлерди белсендилик пенен жеӊип шығып 1-орында 9-санлы мектепке шекемги билимлендириў шөлкем тәрбияшысы А.Жумамуратова ийелеген болса,  2-орын 8-санлы МШБШ С.Серекеева, 3-орын 1-санлы МШБШ Ш.Қутлыбаевалар ийеледи.

Шөлкемлестириўшилер тәрепинен «Диплом» ҳәм баҳалы саўғалар тапсырылды.