Сайт тест режиминде!

РУЎХЫЙ КӘМИЛЛИК БАҚШАДАН БАСЛАНАДЫ

Нөкис районы мектепке шекемги билимлендириў бөлимине қараслы  8-санлы бақшамызда Өзбекстан қаҳарманлары, қарақалпақ әдебиятының қос байтереги И.Юсупов ҳәм Т.Қайыпбергеновтың туўылған күнлери мүнәсибети менен әдебий саз-сәўбетли кеше болып өтти.

– Ҳәр бир адамда бақша жасындағы балалар шайыр ямаса жазыўшы шығармалары биле ме? Түсине ме?-деген сораў туўылыўы сөзсиз.

Биз бақша да Қарақалпақстан Республикасының гимннин авторларын айтып ядлатамыз. Демек, ҳәрбир бақша тәрбияланыўшысы И.Юсуповты биледи. Бақша жасында киши сахналық көринислерде ойнап үйренеди. Биз оларға авторларын қоса үйретемиз. Солай екен, биз бақша тәрбияланыўшыларын  жазыўшы-шайырлардың атларын билмейди десек алжасамыз…

Әдебий кешемиз балаларымыздың “ Өзбекстан қаҳарманы, шайыр Ибрайым Юсупов авторлығындағы Қарақалпақстан Республикасының гимнин атқарамыз” деп хор менен даўыслап айтып, соң гимнимиз атқарылды.

Тәрбияланыўшылар шайырдың “Қарақалпақ ҳаққында сөз”, “Ана тилиме”, “Ана” қосықларын тақмақлап айтып берди. Шайырдың намалы қосықларына аяқ ойынлар ойнады. Соның менен бирге И.Юсуповтың балалығына арналған “Шайырдың балалығы”, Т.Қайыпбергенов қәлемине тийисли тәрбиялық әҳмийетке “Исиң сөзиңдей емес”деп аталған сахналық көринислерди атқарылды.

Тәрбиялашылар кеше қатнасыўшылары ҳәм ата-аналар алдында тәрбияланыўшылар менен бирге көргизбели сабақ өтип И.Юсупов ҳәм Т.Қайыпбергеновтың өмири, шығармалары ҳаққында үйретгенлерин және бир мәрте сахнада көрсетип берди. Тәрбияшылар да дуўтарда шайыр қәлемине тийисли “Ана” қосығын атқарып берди.

Кеше қатнасыўшылары И.Юсупов ҳәм Т.Қайыпбергеновтың сахнадағы сүўретлери алдында естеликке сүўретке түсти. Көп жыллық тәрбияшылық тәжирийбемизден билемиз, балалар үлкейген дәўиринде бул уллы тулғалар юбилейинде сүўретлери алдындағы өзлерин  көрип балалығын еслеў менен бирге бақша дәўиринен баслап әдебиятқа қызыққанлығын, бақша апаларының сол дәўирдеги үйреткенлерин ядқа алады. Биз солай нийет еттик.  Ҳәр қандай руўхый кәмиллик, жақсы нийетли ислерге қаланған бақша дәўиринен басланады.

Санобар АБДАЛОВА

Нөкис районы МШББ қараслы 8-санлы МШБШ методисти