Сайт тест режиминде!

2021-жылы 24-май күни социал тармақларда тарқалған мүрәжат бойынша РӘСМИЙ ЖУЎАП

Қарақалпақстан Республикасы  Мектепке шекемги билимлендириў министрлигиниӊ исши топар тәрепинен  Әмиўдәрья районы 3-санлы мектепке шекемги билимлендириў шөлкеминде үйрениў жумыслары алып барылды.

Үйрениў барысында 3-санлы мектепке шекемги билимлендириў шөлкем баслығы С.Утабаеваныӊ анасы «баслықтыӊ анасы келип топарларды, жумысшыларды қадағалайды» деп көрсетилген. Исши топар бул мәселе бойынша шөлкем хызметкерлери М.Алламбергенова, М.Худайбергенова, Н.Сабирова, ҳәм Ҳ.Жуматовалар менен сәўбет өткерилгенде бундай жағдай болмағанлығын, шөлкем баслығы анасы ақлығын алып келиўге ҳәм алып қайтыўға келетуғынлығы, басқа унамсыз ҳалатлары ушыраспағанлығы айтылды. Бул пикирлерин өз түсиник хатларында да келтирип өтти.

Мектепке шекемги билимлендириў шөлкеминде азық-аўқат өнимлери тексерилгенде, тағамнама 0348-17-санлы санитария қәде ҳәм норматив ҳүжжет талаплары бойынша дүзилген. Тағамнама 1 нусқасы асхана ҳәм 1 нусқасы тәрбияланыўшылардыӊ ата-анаалары көриў ушын шөлкем кирер есик алдына қойылған. Қоймаханада азық-аўқат өнимлери санитария талаплары бойынша сақланбақта. Мүрәжат бойынша ҳызметкерлерден соралғанда социал тармақларда тарқалған фотолар шөлкемлестирилип сүўретке алынғанлы  айтылды. Усы күнге шекем балаларға гөшсиз аўқатлар берилмегенлигин айтып өтти. Шөлкемде сыпатлы, таза азық-аўқат, гөш  өнимлери берилетуғынлығын айтып түсиник хатларын берди.

Сондай-ақ, мүрәжатте «ҳәр күни бочок көтерип кетеди, буныӊ ишинде не бар екенлигин ҳеш ким билмейди» деп көрсетилген. Бул мәселе бойынша соралғанда бул тәрбияланыўшыларға берилген азық-аўқат өнимлердиӊ қалдықлары екенлиги, шөлкемде тазалықты сақлаў мақсетинде ҳәр күнгиси күнде шығарып тазаланатуғынлығы айтылды. (түсиник хатлары алынды)

Соныӊ менен бирге үйрениў даўамында шөлкем тәрбияланыўшыларыныӊ ата-аналары Р.Абдуллаева, Ш.Юсупова, К.Жуматова ҳәм И.Курбанбаевлар менен сәўбетлескенде шөлкемде берилип атырған азық-аўқат өнимлеринен наразы емеслиги ҳәм «Бақлаў Кеӊеси» ағзалары менен биргеликте қадағалаўға алынғанлығын билдирип өтти. Сондай-ақ, ата-аналар түсиник хатлары менен дәлийлеп берди.

Жуўмақлап айтқанымызда бул мүрәжат өз тастыйғын таппады. Шөлкем хызметкерлери өз-ара тартысып қалып, бири-бирине зыян жеткериў арқалы өш алыў ҳалатлары бақланды. Сизиӊ бул ҳәрекетлериӊиз өзлериӊиз жумыс ислеп атырған мәкемеӊиздиӊ абырайына, қалаберсе шөлкемде тәрбияланып атырған ата-аналар ортасында қәте түсиниклер пайда етиў, еӊ баслысы өзлеринизге зыян жеткерип атырғаныӊыздан хабарыӊыз барма?

Рәсмий жуўап министрликтиӊ тийисли қәнигелери тәрепинен таярланды.

ҚР Мектепке шекемги билимлендириў министрлиги Мәлимлеме хызмети