Сайт тест режиминде!

ТАРИЙХТА БИРИНШИ МӘРТЕ ҲӘМ ТАРИЙХТА ҚАЛАТУҒЫН УШЫРАСЫЎ

Әзелден халқымыз жасы үлкен нураныйлерди ҳүрметлеп, қәдирлеп келген. «Жасы үлкенди сыйлаған адам ҳеш қашан кем болмайды»-дейди дана халқымыз. Ҳайыққатан да жасы үлкен ата-апаларымыздыӊ ақ пәтиясын, дуўаларын алсақ келешекте ҳеш кимнен кем болмай ѳсип-ѳниўимизге жақсы.

Усындай жақсы нийетлерди жәмлеген ҳалда Қарақалпақстан Республикасы Мектепке шекемги билимлендириў министрлигиниң басламасы менен ҳәм “Hoja.uz” телеграм каналының қоспа жойбарына тийкарланып  Нѳкис қалалық мектепке шекемги билимлендириў бѳлимине қараслы 53-санлы мектепке шекемги билимлендириў шөлкеминде “Устаз шәкирт” атамасында мектепке шекемги билимлендириў тараўларында жемисли хызмет ислеп, ҳәзир ҳүрметли дем алыста отырған жасы үлкен нураный апалар менен ушырасыў болып өтти.

Ушырасыўға Қарақалпақстан Республикасы Мектепке шекемги билимлендириў министри Ж.Уснатдинова, министрдиӊ биринши орынбасары Т.Байжанов, Нѳкис қалалық мектепке шекемги билимлендириў бѳлими баслығы Ж.Таӊатаров ҳәм Нѳкис қаласында жайласқан ҳәм районлардағы мектепке шекемги билимлендириў шѳлкем баслықлары қатнасты.

Ушырасыўды Қарақалпақстан Республикасы Мектепке шекемги билимлендириў министри Ж.Уснатдинова ашып берди ҳәм алып барды.

Бул ушырасыўды шѳлкемлестириўден тийкарғы мақсет, мектепке шекемги билимлендириў тараўында жыллар даўамында жумыс ислеген нураний апаларымыздыӊ ис-тәжрийбесин жас кадрларға үйретиў ҳәм биргеликте тәжрийбе алмасыўдан ибарат.

Ушырасыў даўамында мийманлар ѳзлериниӊ үгит-нәсиятларын, жумыс барысында тәрбияланыўшылардыӊ ата-аналары менен қалай ислесиў керек екенлигин ҳәм тәлим-тәрбия ҳәм әдеб-икрамлық қағыйдаларын балаларға үйретиўде қәтелеспей жумыс ислеўин айтып, ѳзлериниӊ қымбатлы пикир ҳәм усынысларын билдирип ѳтти.

Сондай-ақ, мектепке шекемги билимлендириў шѳлкем директорлары ѳзлери қызықтырған сораўларына нураный апаларымыз тәрепинен тийисли жуўаплар алды.

ҚР Мектепке шекемги билимлендириў министрлиги Мәлимлеме хызмети